Henkilötietolain 10 §:n mukainen henkilörekisteriseloste

Rekisterin nimi: Turvapuhelu Suomi Oy:n Palveluiden asiakas- ja henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Turvapuhelu Suomi Oy

Rekisterin vastuuhenkilö

Tietojärjestelmän pääkäyttäjä Markku Virtanen, Turvapuhelu Suomi Oy

Muun kuin tietojärjestelmässä olevan rekisterin vastuuhenkilö
Rekisterin vastuuhenkilöiden tehtävänä on mm.:

  • Toimia tietojärjestelmän pääkäyttäjänä.
  • Huolehtia, että tietojärjestelmää käytetään asianmukaisesti.
  • Tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
  • Huolehtia tietosuojauksesta.
  • Huolehtia, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja käyttäjille järjestetään riittävä koulutus.
  • Huolehtia järjestelmän ylläpitoon liittyvistä tehtävistä.

Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)
Pääkäyttäjä(t): Markku Virtanen

Muut rekisteriasioita hoitavat henkilöt / ryhmät:
Turvapuhelu Suomi Oy, sekä tutkimusprojektin henkilötiedoista vastaavat vastuuhenkilöt.
Rekisteriasioita hoitavan henkilön tulee antaa tarkempia tietoja rekisteristä sekä rekisteröidyn oikeudesta saada tarkastaa ja oikaista itseään koskevat tiedot.

Rekisterin käyttötarkoitus

Turvapuhelu -palveluiden ylläpitäminen.

Rekisterin pitämisen peruste
HetiL 8§, Henkilötietoja saa käsitellä: 5) jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus);

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityneen henkilön: nimi, osoite, puhelinnumero, Rekisteröityneen henkilön ilmoittamat, muut palvelun käyttämisen kannalta tarpeelliset puhelinnumerot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityneen oma ilmoitus rekisteröityessä.

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset

Rekisterin säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset:

  • Henkilötietoja ei luovuteta
  • Rekisterin sisäinen käyttö
  • henkilörekisteriä käytetään Turvapuhelu -palveluiden tuottamiseen.

Rekisterin yhdistäminen muihin rekistereihin
Ei yhdistetä muihin rekistereihin

Rekisterin suojaaminen

Rekisteri sijaitsee palvelimella, joka on lukitussa tilassa. Palvelimet on suojattu palomuureilla ja salasanoilla ja salaavilla järjestelmillä. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi henkilöt, joille on annettu siihen oikeus.
Käyttö on rajoitettu käyttöoikeuksilla. Henkilö poistetaan rekisteriohjelman käyttäjäryhmästä henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.
Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen. Rekisteröityneen tiedot säilytetään sähköisessä muodossa. Tiedot hävitetään rekisteröityneen pyynnöstä tai ne poistuvat automaattisesti jos rekisteröitynyt ei käytä kansalaisverkkoa puoleen vuoteen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilöille. Tarkastusoikeus toteutetaan varaamalla rekisteröidylle tilaisuus tutustua paikan päällä em. tietoihin. Pyydettäessä tiedot annetaan myös kirjallisesti. Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteröidyn tarkastuspyyntö- lomakkeita on saatavana kuntayhtymän sekä yksiköiden toimistoissa. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

Tiedon korjaaminen

Järjestelmän käyttäjä huolehtii työn puolesta itse huomaamansa virheen korjaamisesta välittömästi.
Rekisteröity voi esittää korjauspyynnön joko suullisesti tai kirjallisesti rekisteriasioita hoitaville henkilöille . Tiedon korjaamisesta päätetään pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää antamasta häntä koskevia tietoja muihin kuin kohdassa 9A mainittuihin tarkoituksiin. Kielto-oikeutta koskevia lomakkeita on saatavana kuntayhtymän toimistossa sekä yksiköiden toimistoista.